Ekologiskt vs Närproducerat – så äter du bäst

Av: Sophie Bohnstedt

Närproducerat eller ekologiskt?

Vad ska man välja? Det mest miljöriktiga är givetvis om den mat du köper är såväl ekologisk som närproducerad. När det närproducerade och ekologiska ställs emot varandra kan det dock uppstå missförstånd. Mat som är närproducerad ger inga garantier för att produktionen är miljöriktig. Transporten är oftast en liten del av varans totala livscykel. En lokal bonde som bedriver ett icke-ekologiskt jordbruk med kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och djurfoder importerade från andra sidan jordklotet, utgör i regel en högre belastning på miljön
än både produktion och transport av ekologiska livsmedel från andra länder. Det är också missvisande när exempelvis svenskt odlad potatis besprutas ett flertal gånger, packas någonstans i Europa för att slutligen säljas som närproducerade i Sverige. Genom att köpa ekologiskt får konsumenten en garanti på att varan är producerad på ett miljöriktigt sätt. Det är naturligtvis ett stort plus om varan dessutom är närproducerad.

Ekologiskt jordbruk i syfte att bekämpa fattigdom

Det finns nästan en miljard kroniskt undernärda människor i världen. Svälten är i huvudsak en följd av problem med fattigdom, handelspolitik, infrastruktur, jämställdhet och demokrati. I en FN-rapport från 2011 framgår det att ekologiska projekt i fattiga länder visar på stora skördeökningar. I ett uppdrag av FN och Världsbanken, har 400 experter och forskare inom ämnet nyligen kommit fram till att produktionsformer med just ekologiska metoder är en viktig del för att bekämpa fattigdom och svält i världen.

Ungefär hälften av världens odlingsmark tas i anspråk för produktion av djurfoder. I Sverige är den siffran cirka 70 procent. När köttproduktionen ökar i världen, ökar också vattenåtgång, avskogning, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, giftspridning och övergödning. Liknande problem gäller för mejeriindustrin. FN:s hungerexpert menar att vi bör äta mindre kött om vi vill göra något för jordens svältande människor.

Vi har aldrig tidigare haft så låga priser på mat i världen som idag. Stora subventioner i de rika delarna av världen, bidrar till ett ohållbart och kortsiktigt jordbruk. I västvärlden är avkastningen från ekologisk odling generellt sätt lägre än konventionell odling om man räknar per hektar. När miljöskador till följd av konventionell odling inberäknas, blir ekvationen dock en annan. I Sverige har SLU till exempel konstaterat att en ekologisk odling ger drygt 30 procent högre biologisk mångfald jämfört med en konventionell odling.

cows_summer

Det finns ljusglimtar!

Tack vare att konsumenter valt ekologiskt kaffe, te, kakao, bananer, vindruvor och andra ekologiska varor, har miljontals mindre bönder i Asien, Latinamerika och Afrika kunnat gå över till ett ekologiskt jordbruk. Många bönder har därmed fått större skördar, samtidigt som de minskat användningen av kemikalier som annars riskerar att ge förödande konsekvenser för deras natur och hälsa. De har dessutom fått bättre betalt och haft lägre utgifter för sitt jordbruk.

I västvärlden har människor i större utsträckning fått upp ögonen för gräsuppfött kött. Gräsuppfödda kor och får samt vilt konkurrerar sällan med annan matproduktion; istället hålls landskapet öppet och den biologiska mångfalden gynnas.

Bekämpningsmedel och din hälsa

Livsmedelsverkets tester visar att ekologiska frukter och grönsaker i stort sätt är fria från bekämpningsmedel, medan två tredjedelar av de konventionella frukterna och grönsakerna som säljs i Sverige har rester av bekämpningsmedel. Resterna av bekämpningsmedel brukar ligga under gränsvärdet för vad som anses utgöra en risk för människans hälsa. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att en människa kan få i sig kemikalier från olika håll varje dag, dels genom mat men också genom bland annat plast, textilier och avgaser. Den så kallade cocktaileffekten oroar allt fler forskare, särskilt vad gäller effekterna på barn. I USA har numera barn vanligtvis mer gifter i kroppen än sina mammor. Dessutom finns brister i själva registreringen av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel som används till livsmedel får exempelvis inte leda till hormonstörande effekter. Samtidigt har EU fortfarande inte definierat vad som är hormonstörande och därmed kan ingenting klassas som hormonstörande. FN konstaterade nyligen att alla dessa doser av kemikalier som vi ständigt får i oss, kan vara en bidragande orsak till bland annat infertilitet, diabetes, fetma, cancer och allergier.

Många vuxna och nästan alla barn ligger under det rekommenderade intaget för omega tre. Värt att beakta är att många ekologiska ägg innehåller mer omega-3 än konventionella ägg. Svensk ekologisk mjölk innehåller 40 till 70 procent mer omega-3 än den konventionella mjölken. I USA har studier visat att gräsuppfött kött hade ett omega-6 till omega-3 förhållande på 4:1, medan de kor som åt spannmål hade förhållandet 21:1.

Är eko ett markandsföringsknep?

När det gäller mat, är begreppet ”ekologiskt” eller ”organic” namnskyddat inom EU. Det finns inte många företag som skulle dra fördel av att bryta mot den regeln. KRAV-anslutna gårdar, fabriker, restauranger och bagerier får regelbundet såväl anmälda som oanmälda besök. Kontrollanterna är inte kopplade till den ekologiska märkningen utan helt oberoende. Inom KRAV är onaturliga färgämnen och konstgjorda smakförstärkare inte tillåtet och all odling sker utan kemiska bekämpningsmedel, GMO och konstgödsel. Företag med KRAV-märkt produktion ska även ha grön el och göra energikartläggningar. KRAV har också flera värdefulla regler för god djuromsorg.

Jag vill välja ”rätt”!

Ytterst måste självklart politisk vilja till för att förändra och förbättra jordbruket i världen. Som enskild konsument kan vi dock medvetet hjälpa till att stödja en matproduktion som i så hög grad som möjligt anpassas efter det hållbara ekosystemet som har byggts upp under miljontals år. På så sätt är vi med om att försöka skapa ett jordbruk som ger förmåga att försörja världen med mat utan att påverka kommande generationers möjligheter att försörja sig med mat.

niederhornba

Åtgärder som du kan göra för din hälsa och planeten

EKOLOGISKT VS NÄRPRODUCERAT
Det bästa är att välja mat som är både ekologisk och närproducerad. När det inte finns, är ekologiskt i regel mer miljöriktigt för såväl klimatet som miljön i övrigt.

ÄGG, MEJERIER OCH KÖTT
Ät mindre kött och välj i första hand gräsuppfött ekologiskt svenskt kött eller viltkött. I andra hand ekologiskt kött. Ekologiskt uppfödda kor äter oftast foder från sin omgivning, medan konventionella kor oftast äter kraftigt besprutat foder från andra sidan jordklotet. Detsamma gäller mejeriprodukter och ägg.

GRÖNSAKER OCH FRUKT
Ät gärna olika sorters rotfrukter. De producerar mer mat per ytenhet än spannmål som ofta har bidragit till stor miljöförstörelse. Potatis är en av de grödor som besprutas hårdast. Ekologisk potatis är däremot ett bra miljöval. Odlingen av konventionella bananer använder mycket miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel. Såväl arbetarna på bananplantager som deras barn riskerar att få allvarliga hälsoproblem. Vindruvor, och självklart också russin och vin, är några av de mest besprutade frukterna. I ett stickprov på ett paket vindruvor inom EU hittades 26 olika bekämpningsmedel. I en ekologisk chilipeppar som såldes i Sverige hittade Livsmedelsverket 29 olika bekämpningsmedel.

KAFFE, KAKAO OCH TE
På kaffe-, kakao- och teodlingar används bekämpningsmedel som oftast är förbjudet inom EU. Köp ekologiskt och rättvisemärkt!

FISK OCH HAV
Musslor och alger blir allt mer populärt och är ett bra miljöval. Fisk ska ätas från uthålligt fiske, se t.ex. WWF:s fiskeguide.

SÄSONG
När du utgår från vad säsongens erbjuder just nu, får du utöver en variationsrik matlagning även de miljöbästa och finaste råvarorna.

SLÄNG INTE!
Givetvis kommer vi alltid att slänga en viss del av vår mat. Vi kan dock minska matens miljö-och klimatpåverkan genom att slänga mindre. Ungefär 30 procent av de livsmedel som produceras i världen slängs. Fler trender som handlar om att torka, syra, lägga in och konservera mat blir allt mer populära. Väl fungerande skafferier, jordkällare och andra utrymmen för att lagra mat är också ett sätt att minska svinnet.

GÅRDAR, BUTIKER OCH HEMLEVERANS
www.krav.se/hitta KRAV-godkända butiker, restauranger, lantbrukare, importörer och tillverkare i din närhet. Du kan också läsa om KRAV-märkta restauranger som är med i restaurangguiden White Guide. www.ekologiskabutiker.se Guide för att hitta ekologiska livsmedel för bland annat hemleverans.

FILMTIPS!
Till sist vill vi ge ett filmtips! Vi rekommenderar ALLA att se den välgjorda och informativa filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl. Filmen finns på youtube och skildrar den mängd kemikalier som finns i oss samt i naturen.

Inspiration-Nr1-2015

Läs artikeln i tidningen (pdf)